تعدد گلزنان در رئال مادرید زیدان

تعدد گلزنان در رئال مادرید زیدان
از زمان هدایت رئال مادرید توسط زیدان، این تیم 38 گل در 101 بازی به ثمر رسانده است و ایسکو و مارسلو، جدیدترین گلزنان مادریدی ها در فصل جاری بوده اند.

تعدد گلزنان در رئال مادرید زیدان

از زمان هدایت رئال مادرید توسط زیدان، این تیم 38 گل در 101 بازی به ثمر رسانده است و ایسکو و مارسلو، جدیدترین گلزنان مادریدی ها در فصل جاری بوده اند.
تعدد گلزنان در رئال مادرید زیدان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author