تصویر حک نام ذوب آهن روی جام قهرمانی حذفی

تصویر حک نام ذوب آهن روی جام قهرمانی حذفی
نام ذوب آهن روی جام قهرمانی جدید حذفی کور حک شد.

تصویر حک نام ذوب آهن روی جام قهرمانی حذفی

نام ذوب آهن روی جام قهرمانی جدید حذفی کور حک شد.
تصویر حک نام ذوب آهن روی جام قهرمانی حذفی

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author