تصویری قدیمی از آقای خاص فوتبال انگلیس که این روزها حال و روز خوشی ندارد

تصویری قدیمی از آقای خاص فوتبال انگلیس که این روزها حال و روز خوشی ندارد
پل گاسکویین زمانی بهترین بازیکن انگلیس بود.

تصویری قدیمی از آقای خاص فوتبال انگلیس که این روزها حال و روز خوشی ندارد

پل گاسکویین زمانی بهترین بازیکن انگلیس بود.
تصویری قدیمی از آقای خاص فوتبال انگلیس که این روزها حال و روز خوشی ندارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author