تصویری باور نکردنی از علی کریمی!

تصویری باور نکردنی از علی کریمی!
چهره محبوب قرمزها همانطور که خودش هم گفته بود، اضافه وزن آورده است.

تصویری باور نکردنی از علی کریمی!

چهره محبوب قرمزها همانطور که خودش هم گفته بود، اضافه وزن آورده است.
تصویری باور نکردنی از علی کریمی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author