تصویری از هدیه خاص نکونام به تیم ملی

تصویری از هدیه خاص نکونام به تیم ملی
سفارش نکونام قبل از بازی کره جنوبی به دستش رسید و آن را به همه تیم ملی هدیه داد.

تصویری از هدیه خاص نکونام به تیم ملی

سفارش نکونام قبل از بازی کره جنوبی به دستش رسید و آن را به همه تیم ملی هدیه داد.
تصویری از هدیه خاص نکونام به تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author