تصویری از درگیری بین بازیکنان ایران و سوریه

تصویری از درگیری بین بازیکنان ایران و سوریه
در آخرین دقایق بازی ایران و سوریه بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.

تصویری از درگیری بین بازیکنان ایران و سوریه

در آخرین دقایق بازی ایران و سوریه بازیکنان دو تیم با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند.
تصویری از درگیری بین بازیکنان ایران و سوریه

ارتقا اندروید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author