تصویری از جنگجویی که آخرین جدال را به سرطان باخت

تصویری از جنگجویی که آخرین جدال را به سرطان باخت
فوتبال دنیا در شوک است. در شوک از دست دادن یوهان کرایف برای بیماری سرطان.

تصویری از جنگجویی که آخرین جدال را به سرطان باخت

فوتبال دنیا در شوک است. در شوک از دست دادن یوهان کرایف برای بیماری سرطان.
تصویری از جنگجویی که آخرین جدال را به سرطان باخت

عکس های جدید

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author