تصویری از اسطوره استقلالی ها که آمادگی بدنی اش را به رخ می کشد

تصویری از اسطوره استقلالی ها که آمادگی بدنی اش را به رخ می کشد
فرهاد مجیدی با انتشار تصویری از خود آمادگی بدنی‌اش را به رخ کشید.

تصویری از اسطوره استقلالی ها که آمادگی بدنی اش را به رخ می کشد

فرهاد مجیدی با انتشار تصویری از خود آمادگی بدنی‌اش را به رخ کشید.
تصویری از اسطوره استقلالی ها که آمادگی بدنی اش را به رخ می کشد

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author