تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو
نخستین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص بررسی برنامه‌های سجاد انوشیروانی برگزار شد و در نهایت با تایید اعضای شورای عالی فنی تصویب شد.

تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

نخستین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه‌برداری در خصوص بررسی برنامه‌های سجاد انوشیروانی برگزار شد و در نهایت با تایید اعضای شورای عالی فنی تصویب شد.
تصویب برنامه‌های سجاد انوشیروانی تا المپیک ریو

گوشی

افق

label, , , , , , , , , , , ,

About the author