تصمیم آخر برای ماندن یا رفتن لوزانو؛/ مذاکره با رزنده برای نیمکت والیبال ایران

تصمیم آخر برای ماندن یا رفتن لوزانو؛/ مذاکره با رزنده برای نیمکت والیبال ایران
داورزنی از برقراری ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با چند مربی سرشناس صحبت کرد و گفت : یکی از آنها برناردو رزنده بوده است .

تصمیم آخر برای ماندن یا رفتن لوزانو؛/ مذاکره با رزنده برای نیمکت والیبال ایران

داورزنی از برقراری ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با چند مربی سرشناس صحبت کرد و گفت : یکی از آنها برناردو رزنده بوده است .
تصمیم آخر برای ماندن یا رفتن لوزانو؛/ مذاکره با رزنده برای نیمکت والیبال ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author