تشکر کاپیتان ذوب‌آهن از کسانی که نگذاشتند روزی تلخ در اصفهان رقم بخورد

تشکر کاپیتان ذوب‌آهن از کسانی که نگذاشتند روزی تلخ در اصفهان رقم بخورد
قاسم حدادی‌فر از کسانی که اجازه خداحافظی به نویدکیا ندادند، تشکر کرد.

تشکر کاپیتان ذوب‌آهن از کسانی که نگذاشتند روزی تلخ در اصفهان رقم بخورد

قاسم حدادی‌فر از کسانی که اجازه خداحافظی به نویدکیا ندادند، تشکر کرد.
تشکر کاپیتان ذوب‌آهن از کسانی که نگذاشتند روزی تلخ در اصفهان رقم بخورد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author