تشکر «ربانی» از صدور مجوز تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

تشکر «ربانی» از صدور مجوز تحصیل کودکان افغانستانی در ایران
وزرای خارجه ایران و افغانستان در تهران با یکدیگر دیدار کرده و درباره مسائل مختلف به گفتگو پرداختند.
۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


تشکر «ربانی» از صدور مجوز تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

وزرای خارجه ایران و افغانستان در تهران با یکدیگر دیدار کرده و درباره مسائل مختلف به گفتگو پرداختند.
۲۱:۲۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


تشکر «ربانی» از صدور مجوز تحصیل کودکان افغانستانی در ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author