تساوی یاران محمدی مقابل تیم پایین جدولی

تساوی یاران محمدی مقابل تیم پایین جدولی
ترک گروژنی در حضور مدافع چپ ایرانی خود برابر توم تومسک به تساوی بدون گل رضایت داد.

تساوی یاران محمدی مقابل تیم پایین جدولی

ترک گروژنی در حضور مدافع چپ ایرانی خود برابر توم تومسک به تساوی بدون گل رضایت داد.
تساوی یاران محمدی مقابل تیم پایین جدولی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author