تساوی میلان و اینتر در دربی دلامادونینا

تساوی میلان و اینتر در دربی دلامادونینا
دیدار تیم های میلان و اینتر در دربی دلامادونینا با تساوی 2-2 به پایان رسید.

تساوی میلان و اینتر در دربی دلامادونینا

دیدار تیم های میلان و اینتر در دربی دلامادونینا با تساوی 2-2 به پایان رسید.
تساوی میلان و اینتر در دربی دلامادونینا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author