ترکیب سایپا برای بازی با سپاهان اعلام شد

ترکیب سایپا برای بازی با سپاهان اعلام شد
حسین فرکی 11 بازیکن اصلی خود را برای دیدار برابر سپاهان اعلام کرد.

ترکیب سایپا برای بازی با سپاهان اعلام شد

حسین فرکی 11 بازیکن اصلی خود را برای دیدار برابر سپاهان اعلام کرد.
ترکیب سایپا برای بازی با سپاهان اعلام شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author