ترکیب اصلی اسپورتینگ لیسبون- رئال مادرید

ترکیب اصلی اسپورتینگ لیسبون- رئال مادرید
در حساس ترین دیدار امشب لیگ قهرمانان، رئال مادرید میهمان اسپورتینگ لیسبون است.

ترکیب اصلی اسپورتینگ لیسبون- رئال مادرید

در حساس ترین دیدار امشب لیگ قهرمانان، رئال مادرید میهمان اسپورتینگ لیسبون است.
ترکیب اصلی اسپورتینگ لیسبون- رئال مادرید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author