ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد

ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد
علی سامره و بازیکنانش در یک سانحه رانندگی به بیمارستان منتقل شدند.

ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد

علی سامره و بازیکنانش در یک سانحه رانندگی به بیمارستان منتقل شدند.
ترمز اتوبوس برید و علی سامره را به اتاق عمل فرستاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author