ترس اسرائیل از اعتصاب غذای اسیر فلسطینی

ترس اسرائیل از اعتصاب غذای اسیر فلسطینی
موسسه الضمیر فلسطین اعلام کرد بلال کاید پس از دستیابی به توافقی برای پایان دادن به بازداشت اداری خود، به اعتصاب غذا پایان می دهد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ترس اسرائیل از اعتصاب غذای اسیر فلسطینی

موسسه الضمیر فلسطین اعلام کرد بلال کاید پس از دستیابی به توافقی برای پایان دادن به بازداشت اداری خود، به اعتصاب غذا پایان می دهد.
۲۱:۵۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۳ شهریور


ترس اسرائیل از اعتصاب غذای اسیر فلسطینی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author