ترابی پر رنگ ترین مرد دیدار نارنجی و آبی

ترابی پر رنگ ترین مرد دیدار نارنجی و آبی
تاثیر گذارترین بازیکن سایپا نقش تعیین کننده ای در نتیجه دیدار روز جمعه این تیم با استقلال خواهد داشت.

ترابی پر رنگ ترین مرد دیدار نارنجی و آبی

تاثیر گذارترین بازیکن سایپا نقش تعیین کننده ای در نتیجه دیدار روز جمعه این تیم با استقلال خواهد داشت.
ترابی پر رنگ ترین مرد دیدار نارنجی و آبی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author