ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش (عکس)

ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش (عکس)
مهدی ترابی اگر چه دقایق کوتاهی در بازی با عمان به میدان آمد اما در همان دقایق اندک خوب و موثر فوتبال کرد.

ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش (عکس)

مهدی ترابی اگر چه دقایق کوتاهی در بازی با عمان به میدان آمد اما در همان دقایق اندک خوب و موثر فوتبال کرد.
ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش (عکس)

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author