تخلفات بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله ها به صفر رسید

تخلفات بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله ها به صفر رسید
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: پس از تذکرات متعدد ارائه شده، تخلف بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله های عادی و زباله های بیمارستانی به صفر رسیده است.
۱۳:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تخلفات بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله ها به صفر رسید

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: پس از تذکرات متعدد ارائه شده، تخلف بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله های عادی و زباله های بیمارستانی به صفر رسیده است.
۱۳:۴۵ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


تخلفات بیمارستان ها در مخلوط کردن زباله ها به صفر رسید

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author