تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار

تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار
مدیرعامل راه آهن از تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار ورود قطار به ایستگاه خبر داد.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار

مدیرعامل راه آهن از تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار ورود قطار به ایستگاه خبر داد.
۱۲:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


تجهیز شبکه ریلی کشور به سامانه کنترل خودکار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author