تا سه سال دیگر به توانایی تولید موتور جت سنگین دست می یابیم

تا سه سال دیگر به توانایی تولید موتور جت سنگین دست می یابیم
وزیر دفاع گفت: به سمت تولید موتورهای سنگین تر توربوجت پیش خواهیم رفت و امیدواریم در برنامه ای حداکثر سه ساله بتوانیم به توانایی تولید آن دست یابیم.
۰۷:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


تا سه سال دیگر به توانایی تولید موتور جت سنگین دست می یابیم

وزیر دفاع گفت: به سمت تولید موتورهای سنگین تر توربوجت پیش خواهیم رفت و امیدواریم در برنامه ای حداکثر سه ساله بتوانیم به توانایی تولید آن دست یابیم.
۰۷:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


تا سه سال دیگر به توانایی تولید موتور جت سنگین دست می یابیم

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author