تاکید وزیر کشور بر حفظ بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات

تاکید وزیر کشور بر حفظ بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات
وزیر کشور با تاکید بر حفظ بی طرفی کامل مجریان انتخابات به منظور پرهیز از هرگونه شائبه جانبداری جناحی و حزبی، گفت: تمام تلاش ها در صیانت از یکایک آراء مردم عزیز مصروف شد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


تاکید وزیر کشور بر حفظ بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات

وزیر کشور با تاکید بر حفظ بی طرفی کامل مجریان انتخابات به منظور پرهیز از هرگونه شائبه جانبداری جناحی و حزبی، گفت: تمام تلاش ها در صیانت از یکایک آراء مردم عزیز مصروف شد.
۱۰:۱۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۸ خرداد


تاکید وزیر کشور بر حفظ بی‌طرفی کامل مجریان انتخابات

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author