تاج و دوستان در اوج انزوا/کف‌گیر دقیقا ته دیگ است!

تاج و دوستان در اوج انزوا/کف‌گیر دقیقا ته دیگ است!
فدراسیون فوتبال این‌قدر بی‌پول است که دپارتمان فوتبال ملی آن مستقیما می‌خواهد از رئیس‌جمهور پول بگیرد!

تاج و دوستان در اوج انزوا/کف‌گیر دقیقا ته دیگ است!

فدراسیون فوتبال این‌قدر بی‌پول است که دپارتمان فوتبال ملی آن مستقیما می‌خواهد از رئیس‌جمهور پول بگیرد!
تاج و دوستان در اوج انزوا/کف‌گیر دقیقا ته دیگ است!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author