تاج: هیچ صحبتی با عابدینی نداشتم/ کدام عقل سلیم به کی‌روش اولتیماتوم می‌دهد؟

تاج: هیچ صحبتی با عابدینی نداشتم/ کدام عقل سلیم به کی‌روش اولتیماتوم می‌دهد؟
رییس فدراسیون فوتبال با تاکید بر حفظ آرامش فوتبال ملی اظهار کرد که کارلوس کی‌روش از حمایت کامل مجموعه فدراسیون برخوردار است.

تاج: هیچ صحبتی با عابدینی نداشتم/ کدام عقل سلیم به کی‌روش اولتیماتوم می‌دهد؟

رییس فدراسیون فوتبال با تاکید بر حفظ آرامش فوتبال ملی اظهار کرد که کارلوس کی‌روش از حمایت کامل مجموعه فدراسیون برخوردار است.
تاج: هیچ صحبتی با عابدینی نداشتم/ کدام عقل سلیم به کی‌روش اولتیماتوم می‌دهد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author