تاج طرف کی‌روش را گرفت؛عابدینی رودست خورد!

تاج طرف کی‌روش را گرفت؛عابدینی رودست خورد!
مهدی تاج در دعوای کی‌روش عابدینی ، سمت سرمربی تیم‌ملی را گرفت.

تاج طرف کی‌روش را گرفت؛عابدینی رودست خورد!

مهدی تاج در دعوای کی‌روش عابدینی ، سمت سرمربی تیم‌ملی را گرفت.
تاج طرف کی‌روش را گرفت؛عابدینی رودست خورد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author