بیرین: / دوست نداشتم در آرسنال دفاع راست باشم

بیرین: / دوست نداشتم در آرسنال دفاع راست باشم
هکتور بیرین، مدافع آرسنال، تایید کرد از اینکه در این باشگاه در پست دفاع راست به کار گرفته شد، بسیار ناراحت بود اما در نهایت پذیرفت که این بهترین تصمیم برای دوران حرفه ای اش است.

بیرین: / دوست نداشتم در آرسنال دفاع راست باشم

هکتور بیرین، مدافع آرسنال، تایید کرد از اینکه در این باشگاه در پست دفاع راست به کار گرفته شد، بسیار ناراحت بود اما در نهایت پذیرفت که این بهترین تصمیم برای دوران حرفه ای اش است.
بیرین: / دوست نداشتم در آرسنال دفاع راست باشم

نصب تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author