بیرانوند همچنان به دنبال پول (عکس)

بیرانوند همچنان به دنبال پول (عکس)
علیرضا بیرانوند که در دیدار با هندوستان به دلیل محرومیت در ترکیب تیم قرار نداشت در تمرین امروز از سرپرست تیم ملى سراغ پاداشش را مى گرفت.

بیرانوند همچنان به دنبال پول (عکس)

علیرضا بیرانوند که در دیدار با هندوستان به دلیل محرومیت در ترکیب تیم قرار نداشت در تمرین امروز از سرپرست تیم ملى سراغ پاداشش را مى گرفت.
بیرانوند همچنان به دنبال پول (عکس)

سپهر نیوز

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author