بورا میلوتینوویچ: قطر ایران را غافلگیر می‌کند/ قطر و چین شانس صعود هستند

بورا میلوتینوویچ: قطر ایران را غافلگیر می‌کند/ قطر و چین شانس صعود هستند
مربی سابق چین معتقد است قطر تیمی جوان هماهنگ است که می‌تواند با شکست دادن ایران شگفتی ساز شود.

بورا میلوتینوویچ: قطر ایران را غافلگیر می‌کند/ قطر و چین شانس صعود هستند

مربی سابق چین معتقد است قطر تیمی جوان هماهنگ است که می‌تواند با شکست دادن ایران شگفتی ساز شود.
بورا میلوتینوویچ: قطر ایران را غافلگیر می‌کند/ قطر و چین شانس صعود هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author