به مناسبت درگذشت اسطوره/ یادداشت: در دو قدمی یوهان کرویف

به مناسبت درگذشت اسطوره/ یادداشت: در دو قدمی یوهان کرویف
کرویف در دو قدمی من بود و حسی که در آن لحظه به او داشتم، حسی آمیخته با نفرت و تحسین بود. من رئالی بودم و او دشمن شماره یک تیم محبوب من.

به مناسبت درگذشت اسطوره/ یادداشت: در دو قدمی یوهان کرویف

کرویف در دو قدمی من بود و حسی که در آن لحظه به او داشتم، حسی آمیخته با نفرت و تحسین بود. من رئالی بودم و او دشمن شماره یک تیم محبوب من.
به مناسبت درگذشت اسطوره/ یادداشت: در دو قدمی یوهان کرویف

bluray movie download

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author