به طور مشخص، زمین آماده برگزاری بازی نبود / نصیرزاده: اعتراض، حق مسلم فدراسیون است 

به طور مشخص، زمین آماده برگزاری بازی نبود / نصیرزاده: اعتراض، حق مسلم فدراسیون است 
کارشناسی حقوقی فوتبال ایران می گوید اعتراض به زمین محل برگزاری بازی تیم های ملی ایران و سوریه، حق مسلم فوتبال ایران است. 

به طور مشخص، زمین آماده برگزاری بازی نبود / نصیرزاده: اعتراض، حق مسلم فدراسیون است 

کارشناسی حقوقی فوتبال ایران می گوید اعتراض به زمین محل برگزاری بازی تیم های ملی ایران و سوریه، حق مسلم فوتبال ایران است. 
به طور مشخص، زمین آماده برگزاری بازی نبود / نصیرزاده: اعتراض، حق مسلم فدراسیون است 

oxin channel

label, , , , , , , , , , , ,

About the author