به بهانه بازی پرسپولیس – صنعت نفت / هت‌تریک فونیکه در جواب کاظمیان (عکس)

به بهانه بازی پرسپولیس – صنعت نفت / هت‌تریک فونیکه در جواب کاظمیان (عکس)
فونیکه سی در یک بازی فوق العاده موفق شد سه بار دروازه پرسپولیس را باز کند و خود را محبوب شهر آبادان کند.

به بهانه بازی پرسپولیس – صنعت نفت / هت‌تریک فونیکه در جواب کاظمیان (عکس)

فونیکه سی در یک بازی فوق العاده موفق شد سه بار دروازه پرسپولیس را باز کند و خود را محبوب شهر آبادان کند.
به بهانه بازی پرسپولیس – صنعت نفت / هت‌تریک فونیکه در جواب کاظمیان (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author