به انتخاب مخاطبان فرانس فوتبال / بوفون بهترین دروازه بان جهان شد

به انتخاب مخاطبان فرانس فوتبال / بوفون بهترین دروازه بان جهان شد
در نظرسنجی بزرگ مجله فرانس فوتبال، جان لوئیجی بوفون به عنوان بهترین دروازه بان جهان انتخاب شد و بعد از او مانوئل نویر و هوگو لوریس قرار گرفتند.

به انتخاب مخاطبان فرانس فوتبال / بوفون بهترین دروازه بان جهان شد

در نظرسنجی بزرگ مجله فرانس فوتبال، جان لوئیجی بوفون به عنوان بهترین دروازه بان جهان انتخاب شد و بعد از او مانوئل نویر و هوگو لوریس قرار گرفتند.
به انتخاب مخاطبان فرانس فوتبال / بوفون بهترین دروازه بان جهان شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author