بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی در سمنان

بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی در سمنان
معاون اول رئیس جمهور برای بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی استان سمنان وارد شاهرود شد.
۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی در سمنان

معاون اول رئیس جمهور برای بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی استان سمنان وارد شاهرود شد.
۱۰:۱۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


بهره برداری از سه طرح بزرگ صنعتی در سمنان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author