بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشکده فنی این دانشگاه به بهره برداری رسید.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور در دانشکده فنی این دانشگاه به بهره برداری رسید.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بهره برداری از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author