بنگر: پرسپولیس مردانه بازی کند، خون از دماغ کسی نمی‌ریزد!

بنگر: پرسپولیس مردانه بازی کند، خون از دماغ کسی نمی‌ریزد!
محسن بنگر می گوید مصدوم است اما خودش را به بازی با پرسپولیس می‌رساند.

بنگر: پرسپولیس مردانه بازی کند، خون از دماغ کسی نمی‌ریزد!

محسن بنگر می گوید مصدوم است اما خودش را به بازی با پرسپولیس می‌رساند.
بنگر: پرسپولیس مردانه بازی کند، خون از دماغ کسی نمی‌ریزد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author