بنگر و «4» استقلال یا «4» پرسپولیس؟

بنگر و «4» استقلال یا «4» پرسپولیس؟
مدافع باتجربه پرسپولیس که معمولا در کری خوانی ید طولایی برابر رقیب سنتی دارد، این بار نیز برای حریفش کری خواند.

بنگر و «4» استقلال یا «4» پرسپولیس؟

مدافع باتجربه پرسپولیس که معمولا در کری خوانی ید طولایی برابر رقیب سنتی دارد، این بار نیز برای حریفش کری خواند.
بنگر و «4» استقلال یا «4» پرسپولیس؟

فروش بک لینک

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author