بنزما: رسانه ها زیاد از حد درباره من می نویسند

بنزما: رسانه ها زیاد از حد درباره من می نویسند
کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید معتقد است رسانه ها بیش از حد به عملکرد او در تیم رئال مادرید ایراد می گیرند.

بنزما: رسانه ها زیاد از حد درباره من می نویسند

کریم بنزما، مهاجم فرانسوی رئال مادرید معتقد است رسانه ها بیش از حد به عملکرد او در تیم رئال مادرید ایراد می گیرند.
بنزما: رسانه ها زیاد از حد درباره من می نویسند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author