بنر ویژه در حمایت از رحمتی/خدا دوستش ندارد که گیر کی روش افتاده!

بنر ویژه در حمایت از رحمتی/خدا دوستش ندارد که گیر کی روش افتاده!
در خرمشهر بنری ویژه در حمایت از مهدی رحمتی نصب شده بود.

بنر ویژه در حمایت از رحمتی/خدا دوستش ندارد که گیر کی روش افتاده!

در خرمشهر بنری ویژه در حمایت از مهدی رحمتی نصب شده بود.
بنر ویژه در حمایت از رحمتی/خدا دوستش ندارد که گیر کی روش افتاده!

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author