بعد از ناکامی در المپیک و با وجود شایعات فراوان / احسان حدادی به ایران برنگشت!

بعد از ناکامی در المپیک و با وجود شایعات فراوان / احسان حدادی به ایران برنگشت!
پرتابگر دیسک کشورمان بعد از ناکامی در المپیک ٢٠١٦ هنوز به ایران بازنگشته و این مسأله نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.

بعد از ناکامی در المپیک و با وجود شایعات فراوان / احسان حدادی به ایران برنگشت!

پرتابگر دیسک کشورمان بعد از ناکامی در المپیک ٢٠١٦ هنوز به ایران بازنگشته و این مسأله نگرانی‌هایی را به وجود آورده است.
بعد از ناکامی در المپیک و با وجود شایعات فراوان / احسان حدادی به ایران برنگشت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author