بعد از ثبت قراردادهای والیبالی ها؛/ بدهکاران والیبالی مالیات می‌دهند اما ملی‌پوشان نه

بعد از ثبت قراردادهای والیبالی ها؛/ بدهکاران والیبالی مالیات می‌دهند اما ملی‌پوشان نه
رییس سابق سازمان لیگ از سیستم مالی قراردادهای مالی می گوید جایی که بازیکنان بدهکار بدون گرفتن پولی باید مالیات درآمد نداشته را بدهند اما ملی پوشان میلیاردی از مالیات معاف می شوند.

بعد از ثبت قراردادهای والیبالی ها؛/ بدهکاران والیبالی مالیات می‌دهند اما ملی‌پوشان نه

رییس سابق سازمان لیگ از سیستم مالی قراردادهای مالی می گوید جایی که بازیکنان بدهکار بدون گرفتن پولی باید مالیات درآمد نداشته را بدهند اما ملی پوشان میلیاردی از مالیات معاف می شوند.
بعد از ثبت قراردادهای والیبالی ها؛/ بدهکاران والیبالی مالیات می‌دهند اما ملی‌پوشان نه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author