بزرگترین چالش کارلوس کروش با فیسبوک و اینستاگرامی که می خواهد راه بیاندازد!

بزرگترین چالش کارلوس کروش با فیسبوک و اینستاگرامی که می خواهد راه بیاندازد!
کارلوس کروش می گوید به دو دلیل برای خود فیسبوک درست کرده و بزودی اینستاگرامش را هم راه اندازی می کند.

بزرگترین چالش کارلوس کروش با فیسبوک و اینستاگرامی که می خواهد راه بیاندازد!

کارلوس کروش می گوید به دو دلیل برای خود فیسبوک درست کرده و بزودی اینستاگرامش را هم راه اندازی می کند.
بزرگترین چالش کارلوس کروش با فیسبوک و اینستاگرامی که می خواهد راه بیاندازد!

عکس های جدید

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author