برگ دیگری از پرونده رژیم آل خلیفه

برگ دیگری از پرونده رژیم آل خلیفه
رژیم آل خلیفه ۵ نوجوان بحرینی را به اتهام آتش زدن لاستیک خودرو به ۳ سال حبس محکوم کرد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


برگ دیگری از پرونده رژیم آل خلیفه

رژیم آل خلیفه ۵ نوجوان بحرینی را به اتهام آتش زدن لاستیک خودرو به ۳ سال حبس محکوم کرد.
۱۸:۱۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


برگ دیگری از پرونده رژیم آل خلیفه

اندروید

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author