برگزاری چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند

برگزاری چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند
مدیر عامل موسسه کودکان هوشمند گفت: در چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند ویژه مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه ۲۹۲ نفر از سراسر کشور شرکت کردند.
۱۸:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برگزاری چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند

مدیر عامل موسسه کودکان هوشمند گفت: در چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند ویژه مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه ۲۹۲ نفر از سراسر کشور شرکت کردند.
۱۸:۰۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برگزاری چهارمین دوره مسابقات کودکان هوشمند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author