برگزاری مجمع فدراسیون پس از تکمیل گزارش مالی

برگزاری مجمع فدراسیون پس از تکمیل گزارش مالی
نشست مسئولان فدراسیون فوتبال برای تعیین زمان برگزاری مجمع سازمان لیگ برتر و مجمع عادی فدراسیون فوتبال برگزار شد.

برگزاری مجمع فدراسیون پس از تکمیل گزارش مالی

نشست مسئولان فدراسیون فوتبال برای تعیین زمان برگزاری مجمع سازمان لیگ برتر و مجمع عادی فدراسیون فوتبال برگزار شد.
برگزاری مجمع فدراسیون پس از تکمیل گزارش مالی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author