برکناری مدیری که با کی روش درگیر شده بود

برکناری مدیری که با کی روش درگیر شده بود
مدیر مجموعه ورزشی آزادی که اخیرا با کارلوس کی روش درگیری رسانه ای پیدا کرده بود از این سمت کنار گذاشته شد.

برکناری مدیری که با کی روش درگیر شده بود

مدیر مجموعه ورزشی آزادی که اخیرا با کارلوس کی روش درگیری رسانه ای پیدا کرده بود از این سمت کنار گذاشته شد.
برکناری مدیری که با کی روش درگیر شده بود

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author