بروکی: می خواهم به کار در میلان ادامه دهم

بروکی: می خواهم به کار در میلان ادامه دهم
وضعیت نیمکت مربی گری میلان همچنان نامشخص است و همین مسئله باعث افزایش امیدواری بروکی شده است.

بروکی: می خواهم به کار در میلان ادامه دهم

وضعیت نیمکت مربی گری میلان همچنان نامشخص است و همین مسئله باعث افزایش امیدواری بروکی شده است.
بروکی: می خواهم به کار در میلان ادامه دهم

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author