برهانی: قصد خداحافظی ندارم

برهانی: قصد خداحافظی ندارم
مهاجم با سابقه استقلال شایعه خداحافظی اش از این تیم را تکذیب کرد.

برهانی: قصد خداحافظی ندارم

مهاجم با سابقه استقلال شایعه خداحافظی اش از این تیم را تکذیب کرد.
برهانی: قصد خداحافظی ندارم

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author