برنامه نبض/ اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی

برنامه نبض/ اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی
اخلاق حرفه ای مقوله ای است که در هر شغلی ، اهمیت خاصی دارد. این موضوع در شغل پزشکی که با جان انسان ها سر و کار دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. برنامه نبض شبکه خبر این هفته موضوع اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی را با حضور مهمانان خود بررسی کرد.
۲۳:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برنامه نبض/ اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی

اخلاق حرفه ای مقوله ای است که در هر شغلی ، اهمیت خاصی دارد. این موضوع در شغل پزشکی که با جان انسان ها سر و کار دارد، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. برنامه نبض شبکه خبر این هفته موضوع اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی را با حضور مهمانان خود بررسی کرد.
۲۳:۲۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


برنامه نبض/ اخلاق حرفه ای در شغل پزشکی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author